• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Miejski Żłobek
„Radosny Zakątek”
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

opiekuńczo- edukacyjno- wychowawczy

2023/2024

 

Plan opracowany został w oparciu o :

 • wnioski i propozycje opiekunów grup,
 • oczekiwania rodziców wobec żłobka,
 • diagnozę potrzeb rozwoju i zainteresowań dzieci,
 • treści zawarte w misji i wizji żłobka,
 • Ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

L.p.

Zadania

Sposoby realizacji

I.

Adaptacja do warunków żłobka

- prowadzenie rozmów rodzicami na temat dziecka i jego potrzeb indywidualnych,

- obserwacja dzieci, zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w żłobku,

- stworzenie możliwości do nawiązywania bliskich i serdecznych kontaktów z rówieśnikami i personelem żłobka

- stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w żłobku

- zapoznanie się opiekunów z kartami informacyjnymi,

- przedstawienie oczekiwań obu stron.

 1. Pobyt rodzica z dzieckiem w żłobku.

 2. Czerpanie informacji o dziecku z rozmów z rodzicami oraz Karty Informacyjne.

 3. Poznanie sali, łazienki i szatni grupy

 4. Różnorodne zabawy z dziećmi.

II.

Kontakty społeczne

 

- Nawiązanie kontaktów dzieci z opiekunkami.

- Kształtowanie życzliwych postaw wobec innych.

-Odpowiednie reagowanie w sytuacjach konfliktowych.

- Pozytywne wzmacnianie (przytulanie, głaskanie, chwalenie, wspólna zabawa).

 

 1. Poznanie imion dzieci, opiekunek i rodziców podczas różnorodnych zabaw integracyjnych.

 2. Stwarzanie warunków i zachęcanie do wspólnej i zgodnej zabawy (obok siebie).

 3. Budowanie dobrego samopoczucia dziecka (np. głaskanie, przytulanie, pochwała).

 4. Kształtowanie poczucia przynależności do grupy.

 5. Nauka dzielenia się zabawkami z innymi dziećmi.

 6. Kształtowanie u dzieci życzliwego stosunku do rówieśników i osób dorosłych.

 7. Budowanie systemu wartości (co jest dobre a co złe).

 8. Zapoznanie dzieci z najbliższym otoczeniem

 9. Eliminowanie napięć i kształtowanie odporności emocjonalnej, aby łagodnie znosiło stres, porażki poprzez zabawy relaksacyjne.

 10. Zajęcia kulinarne.

 

III.

Samoobsługa oraz nabywanie nawyków

 

- Wyrabianie nawyków kulturalno - higienicznych.

- Wdrażanie do samoobsługi, ćwiczenia samodzielnego jedzenia, picia, sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych.

- Wdrażanie do utrzymywania porządku w najbliższym otoczeniu, w czasie i po skończonej zabawie.

- Prowadzenie zajęć kształtujących i utrwalających prawidłowe nawyki.

 1. Wdrażanie do samodzielnego picia napojów z kubka.

 2. Zachęcanie dzieci do spożywania różnorodnych smaków potraw.

 3. Podejmowanie prób jedzenia łyżeczką.

 4. Zachęcanie do zgłaszania potrzeb fizjologicznych.

 5. Wysadzanie na nocniczek , nauka korzystania z małego sedesu

 6. Codzienna toaleta (mycie buzi, rączek, zębów).

 7. Aktywizowanie i pomoc w czynnościach samoobsługowych takich jak rozbieranie i ubieranie, zdejmowanie i zakładanie: buty, skarpetki, spodenki, luźne bluzki.

 8. Wyrabianie nawyków grzecznościowych poprzez gesty ( np. machanie rączką na pożegnanie, skinienie główką na powitanie i podziękowanie itd.).

 9. Używanie zaczarowanych słów: proszę, przepraszam, dziękuję.

IV.

Mowa i myślenie

- Zabawy rozwijające mowę i myślenie przy wykorzystaniu książek, - czytanie dzieciom krótkich bajek , wierszyków

- Wzbogacanie słownictwa dziecięcego poprzez ilustracje i krótkie opowiadania.

- Ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, dźwiękonaśladowcze,.

- Ćwiczenia mięśni warg i języka.

- Słuchanie bajek i piosenek

-Zwracanie uwagi na poprawną wymowę, zachęcanie do budowania prostych zdań.

 1. Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne.

 2. Ćwiczenia artykulacyjne, rozwijające aparat mowy (np. Przygody Języczka Wędrowniczka).

 3. Zabawy z ćwiczeniami oddechowymi (np. piórko, balonik, kulki z gazet).

 4. Ćwiczenia logopedyczne – gimnastyka buzi i języka

 5. Wspomaganie w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnym w codziennym życiu.

 6. Rozwijanie mowy biernej: wydawanie próśb, poleceń (np. podaj, dokończ, połącz, podejdź, nie wolno) czytanie bajek i wyjaśnianie ich treści.

 7. Oglądanie książeczek, podejmowanie prób nazywania elementów ilustracji (np. rozpoznawanie przedmiotów, osób, zwierząt, roślin) oraz opisywanie (np. wielkości, barwy, cech)

 8. Teatrzyki paluszkowe, kukiełkowe, pacynkowe.

 9. Zabawa ze śpiewem i z pokazywaniem na utrwalenie poszczególnych części ciała "Moje rączki klaskają".

 10. Mobilizowanie, zachęcanie dzieci do wypowiadania swoich potrzeb.

 

V.

Sprawność ruchowa

(mała i duża motoryka)

 

- Ogólnorozwojowe ćwiczenia i zabawy ruchowe.

-Zabawy przy muzyce, zabawy naśladowcze, doskonalenie zmysłu równowagi, zabawy orientacyjno- porządkowe.

- Zwracanie uwagi na odpowiednią postawę podczas siedzenia- kształtowanie prawidłowej sylwetki.

-Rozwijanie motoryki małej w czasie zajęć.

- Ćwiczenia i zabawy polegające na przekładaniu, wyjmowaniu, przenoszeniu.

- Nauka i doskonalenie umiejętności chodzenia.

 1. Nauka chodzenia przy przedmiotach i ruchomych zabawkach ( np. kształtki rehabilitacyjne).

 2. Doskonalenie zmysłu równowagi poprzez zabawy

z elementami równowagi (np. naśladowanie ruchu bociana na łące, jaskółki, marsz, ukłon przysiad z krążkiem na głowie, stąpanie po linie, szarfie, chodzenie z zamkniętymi oczami w przód i w tył) oraz sprawnej zmiany postawy ciała poprzez zabawy: orientacyjno – porządkowe, z elementami skoku i podskoku (zachęcanie do wspinania, schylania i kucania po zabawkę, odkładanie jej na wyznaczone miejsce, itp.)

 1. Pokonywanie przeszkód (np. przechodzenie przez tunel, most)

 2. Podejmowanie prób rzucania piłką z pozycji siedzącej (w dal, do celu). Zabawy z elementami rzutu, celowania, toczenia i noszenia.

 3. Nauka chodzenia w parach albo rzędzie

 

 1. Zabawy ruchowo-naśladowcze przy muzyce ( np. chodzimy ciężko jak misie, tańczymy lekko jak lale, turlamy się jak piłeczki, podskakujemy jak pajacyki, prostujemy się jak wielkoludy itp.)

 2. Ćwiczenie czynności wkładania, wyjmowania, przekładania, przesypywania, zamykania, otwierania.

 3. Gry i zabawy na świeżym powietrzu, (zorganizowane, popularne)

 4. Pierwsze próby prac plastycznych- malowanie paluszkami.

 5. Swobodne zabawy na sali zajęciowej ( basen z kulkami, zjeżdżalnia, schodki itp.).

 

VI.

Spostrzeganie słuchowe i umuzykalnienie

 

- Prowadzenie zajęć muzycznych.

- Wprowadzenie i codzienne doskonalenie znajomości piosenek tematycznych i okolicznościowych.

- Zajęcia rytmiczne, maszerowanie w rytm muzyki, powtarzanie rytmu poprzez wystukiwanie.

- Zajęcia z wykorzystaniem instrumentów muzycznych, próby gry na instrumentach

 

Rozwijanie sensomotoryki.

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie zdolności matematycznych i logicznego myślenia u dzieci.

 

 

 

 

 

 

Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczający m światem oraz nauczanie prowadzenia ich obserwacji, eksperymentowania, doświadczenia związane z e zjawiskami przyrodniczymi i atmosferycznymi; sadzenie roślin i ich obserwacja.

 

 

 

Współpraca z rodzicami.

 

 

 

 

 

 1. Osłuchiwanie się z różnorodnymi utworami muzycznymi

 2. Słuchanie piosenek dla dzieci, podejmowanie prób powtarzania piosenki.

 3. Koncerty umuzykalniające, przedstawienia teatralne (muzykoterapia).

 4. Zabawy z ćwiczeniami ortofonicznymi.

 5. Podejmowanie prób rozróżniania muzyki o różnym tempie.

 6. Rozróżnianie muzyki głośnej i cichej, szybkiej i wolnej

 7. Opowieści ruchowe przy muzyce.

 8. Ilustrowanie muzyki elementami tanecznymi i rytmicznymi: poleczka, kujawiaczek, polonez, taniec indiański, taniec irlandzki, klaskanie, tupanie, itp.

 9. Muzykowanie na instrumentach perkusyjnych (zabawa umuzykalniająca „Tworzymy własną orkiestrę”

 10. Zabawy wyciszające i rozluźniające.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Codzienne zabawy w nawlekanie, mieszanie , dopasowywanie.

 2. 2. Szeregowanie klocków, budowanie konstrukcji przestrzennych.

 3. Rysowanie , malowanie, wydzieranki, lepienie i inne zabawy plastyczno – manipulacyjne.

 

 

 

 1. Utworzenie w starszej grupie wiekowej kącików „ Chcę wiedzieć więcej” – patyczki spinacze , guziki, zakrętki, miarki , itp. służące do rozwijania umiejętności matematycznych.

 2. Organizowanie zabaw ruchowych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki.

 3. Stwarzanie sytuacji sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabaw na sali i na świeżym powietrzu.

 4. Tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego ( stemplowanie liśćmi, ziemniakami, itp.).

 

 1. Zwracanie uwagi dzieci w trakcie zabaw i zajęć na wybrane zjawiska fizyczne oraz związane z nimi związki przyczynowo –skutkowe.

 2. Rozbudzanie ciekawości otaczającym światem poprzez poznawanie zjawisk przyrodniczych, np. zabawy z wodą , wiatrem i inne.

 3. Prowadzenie doświadczeń dotyczących roślin oraz warunków niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu.

 4. Wykorzystanie wody i światła jako elementów prowadzonych eksperymentów z dziećmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zebrania z rodzicami, omawianie spraw bieżących, przedstawienie zamierzeń oraz oczekiwań obu stron, przedstawienie planu pracy w żłobku.

 2. Indywidualne , codzienne kontakty i rozmowy z rodzicami podczas odbierania dzieci.

 3. Czynny udział rodziców w życiu żłobka – udział i pomoc w organizowanych uroczystościach.

 4. Zapraszanie rodziców na zajęcia, imprezy, uroczystości.

VII.

Uroczystości i imprezy okolicznościowe

 

 1. Zabawa karnawałowa

 2. Dzień Babci i Dziadka

 3. Walentynki

 4. Dzień Kobiet

 5. Powitanie Wiosny

 6. Dzień Ziemi

 7. Święto Flagi

 8. Bal owocowy

 9. Muzyka na Wesoło

 10. Święto Rodziny Dzień Mamy i Taty.

 11. Dzień Dziecka

 12. Dzień Kota

 13. Dzień Dinozaura

 14. Dzień Kundelka

 15. Światowy Dzień Pszczół

 16. Uroczyste obchody urodzin dziecka

 17. Tydzień sportów

 18. Dzień „Biedroneczek , Pszczółek”

 19. Światowy Dzień Pluszowego Misia

 20. Dzień książeczki bajeczki

 21. Dzień marchewki

 22. Święto Polskiej Niezapominajki

 23. Dzień otwarty

 24. Dzień Dyni

 25. Kolory jesieni

 26. Andrzejki

 27. Listopadowa pogoda

 28. Dzień Postaci z Bajek

 29. Dzień Szefa Kuchni

 30. Mikołajki

 31. Dzień Choinki

 32. Warsztaty bożonarodzeniowe z rodzicami.

 

Udział w projektach i konkursach oraz akcjach charytatywnych organizowanych przez placówki oświatowe, MBP, JOKiS oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Żłobków i Klubów Dziecięcych.

 

 

Opracowała Kadra opiekuńcza w żłobku .