• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Miejski Żłobek
„Radosny Zakątek”
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 1. Przyprowadzanie dziecka do żłobka.

  1. Dziecko powinno być przyprowadzane do żłobka w godzinach od 6.30 do 8.00. Po godzinie 8.00 drzwi żłobka będą zamknięte.

  2. Potrzebę późniejszego przyprowadzania dziecka do żłobka należy zgłosić opiekunce grupy osobiście dzień wcześniej lub najpóźniej telefonicznie w tym samym dniu ale nie później niż do godziny 8.00.

  3. Dzieci są przyprowadzane do żłobka i odbierane przez rodziców (opiekunów prawnych). Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i ze żłobka.

  4. Pielęgniarka, opiekun bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.

  5. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać do żłobka dziecko zdrowe i czyste. Wszelkie dolegliwości dziecka rodzice zobowiązani są zgłaszać pielęgniarce, opiekunowi.

  6. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną, rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

  7. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę, nie należy przyprowadzać do żłobka. Dzieci na przykład: zakatarzone, przeziębione, kaszlące, nie mogą przebywać z dziećmi zdrowymi. Opiekun ma prawo poprosić rodziców, o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

 1. Odbieranie dziecka ze żłobka.

  1. Dziecko jest odbierane ze żłobka przez swoich rodziców, prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na piśmie.

  2. Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka powinny być pełnoletnie lub małoletnie, ale powyżej 16 roku życia poparte zgodą rodzica dziecka przebywającego w żłobku.

  3. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić inną osobę do odbierania dziecka ze żłobka tylko poprzez pisemne oświadczenie składane dyrektorowi żłobka lub opiekunce.

  4. Jeżeli dziecko ma być odebrane po raz pierwszy przez osobę uprawnioną przez rodziców, to rodzic informuje o tym fakcie żłobek (osobiście). Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego- nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.

  5. Odbiór dziecka następuje do godziny 16.30.

  6. Opiekunka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel żłobka ma obowiązek zatrzymać dziecko w żłobku do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodzica. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.

  7. Życzenie rodziców o nieodbieraniu dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

   1. pielęgniarka, opiekun wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie Sądu nie stanowi inaczej.

   2. jeśli do żłobka zostanie dostarczone postanowienie Sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, pielęgniarka, opiekunowie postępują zgodnie z tym postanowieniem.

   3. o każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, pielęgniarka, opiekunowie powiadamiają dyrektora żłobka i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.

  8. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane ze żłobka w godzinach otwarcia placówki, pielęgniarka lub opiekunowie powiadamiają o tym fakcie dyrektora żłobka. W przypadku nie odebrania przez rodziców dziecka ze żłobka- najpóźniej do godziny zakończenia pracy placówki i niemożnością skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami), pracownik żłobka zawiadamia policję.

   1. pielęgniarka, opiekunowie sporządzają po zdarzeniu notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi.

   2. po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w żłobku.

   3. jeśli przypadki nieodbierania dziecka ze żłobka powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/ prawnych opiekunów o podjętych działaniach.