• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Miejski Żłobek
„Radosny Zakątek”
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

DO MIEJSKIEGO ŻŁOBKA
„RADOSNY ZAKĄTEK” W JAROSŁAWIU

 1. Do Miejskiego Żłobka „Radosny Zakątek” w Jarosławiu przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20. tygodnia życia do 3 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest brak przeciwwskazań do korzystania z opieki żłobkowej potwierdzony w pkt. V wniosku zgłoszenia dziecka do żłobka.
 3. Dzieci zapisywane są do grup zgodnie z przedziałem wiekowym określonym w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Żłobka „Radosny Zakątek” według zbliżonego wieku, w przypadku dziecka niepełnosprawnego według poziomu psychofizycznego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
 4. Wniosek zgłoszenia dziecka do Miejskiego Żłobka „Radosny Zakątek” w Jarosławiu jest dostępny w sekretariacie placówki ul. Kraszewskiego 1 w Jarosławiu.
 5. Uzupełniony i podpisany przez uprawnione osoby wniosek zgłoszenia dziecka do żłobka należy złożyć  w siedzibie Miejskiego Żłobka „Radosny Zakątek” przy ul. Kraszewskiego 1 w Jarosławiu.
 6. Przyjęcie dziecka do żłobka odbywa się na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku zgłoszenia dziecka do żłobka.
 7. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 4 należy dołączyć wymagane załączniki.
 8. Wnioski zgłoszenia dziecka do żłobka posiadające braki formalne nie będą przyjmowane. Nie dopuszcza się możliwości uzupełniania braków formalnych we wniosku zgłoszenia dziecka do żłobka.
 9. Zgłoszenie we wniosku, o którym mowa w pkt. 4 kryterium pierwszeństwa przyjęcia dziecka do Miejskiego Żłobka „Radosny Zakątek” wymaga udokumentowania spełniania kryterium.
 10. Warunki rekrutacji do Miejskiego Żłobka „Radosny Zakątek” w Jarosławiu określa Statut Miejskiego Żłobka Radosny Zakątek w Jarosławiu stanowiący załącznik do Uchwały Nr 632/LVIII/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Jarosławiu - rozdz. 4: 
  1. przyjmowanie dzieci do żłobka odbywa się przez cały rok. Dzieci do żłobka przyjmowane są w miarę występowania wolnych miejsc w żłobku;
  2. do żłobka przyjmowane są dzieci, które:
   • ukończyły 20 tydzień życia,
   • zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Jarosław;
  3. w przypadku gdy liczba wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka przekracza liczbę miejsc w żłobku, pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają w następującej kolejności:
   • dzieci z rodzin wielodzietnych,  
   • dzieci niepełnosprawne,
   • dzieci rodziców pracujących lub studiujących/uczących się systemem dziennym lub rodzica pracującego lub studiującego/uczącego się w systemie dziennym, w przypadku rodzica samotnie wychowującego samotnie dziecko,
   • dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do żłobka,
   • dziecko, którego obydwoje rodzice są niepełnosprawni,
   • dziecko wychowywane  samotnie przez rodzica,
   • dziecko, którego jedno z rodziców jest niepełnosprawne.
  4. dzieci zamieszkałe poza Gminą Miejską Jarosław przyjmowane mogą być do żłobka tylko w sytuacji, gdy zaspokojone zostaną potrzeby w tym zakresie mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław;
  5. dzieci, które nie zostały przyjęte do żłobka z powodu braku miejsca umieszczane są na liście rezerwowej;
  6. w przypadku zwolnienia się miejsca w żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej.
 11. Sposób dokumentowania spełnienia kryteriów przyjęcia:
  1. dokumentem potwierdzającym zatrudnienie jest zaświadczenie z zakładu pracy podpisane przez osobę uprawnioną;
  2. dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej - pieczątka firmy i podpis osoby prowadzącej działalność (informacje będą weryfikowane w CEiDG);
  3. dokumentem potwierdzającym kontynuowanie nauki w systemie dziennym jest zaświadczenie ze szkoły/uczelni;
  4. dokumentem potwierdzającym samotne rodzicielstwo jest w rozumieniu przepisów prawa: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  5. dokumentem potwierdzającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności rodzica/opiekuna dziecka jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw o Niepełnosprawności lub grupa inwalidzka ustalona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  6. dokumentem potwierdzającym wielodzietność w rodzinie posiadanie aktualnej Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny;
  7. dokumentem potwierdzającym umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.