• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Miejski Żłobek
„Radosny Zakątek”
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 MIEJSKIEGO ŻŁOBKA „RADOSNY ZAKĄTEK”
W JAROSŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Podstawa prawna:

 1. Uchwała Nr 490/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r.             w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław (Dz. U. Woj. Podkarp.       z 2017 r. poz. 1516)
 2. Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 31 stycznia 2023 r.         w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2023/2024.

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1.

Rekrutacja dzieci do     Miejskiego   Żłobka „Radosny Zakątek” w Jarosławiu odbywa się          w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie dokumentu zwanego dalej Wnioskiem o przyjęcie dziecka do żłobka.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. „żłobku” należy przez to rozumieć: Miejski Żłobek „Radosny Zakątek”
 2. ,,żłobek pierwszego wyboru” należy przez to rozumieć żłobek, do którego rodzice (opiekunowie prawni) chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

POSTANOWIENIA  REKRUTACYJNE

2.

 1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
 2. Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniające odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych Zarządzeniem Nr 21/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 31 stycznia 2023 r., w oparciu o kryteria ustalone w Statucie Miejskiego Żłobka oraz w oparciu o kryteria określone Uchwałą Nr 490/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych żłobków            i oddziałów żłobkowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego  Żłobka „Radosny Zakątek” w Jarosławiu.
 4. Do oddziałów żłobkowych biorą udział dzieci w wieku od 1r.z. do 3 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
 5. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Miejskiej Jarosław mogą ubiegać się o przyjęcie do żłobka jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie Statutu Miejskiego Żłobka przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

CZYNNOŚCI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

3.

 1. W celu zapisania dziecka do żłobka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do wypełnienia w formie elektronicznej Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka dostępnego na stronie internetowej https://naborp-administracja.vulcan.net.pl/jaroslaw/account. Wydrukowany i podpisany Wniosek           o przyjęcie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do złożenia                w terminie określonym w harmonogramie naboru.
 2. W czasie rekrutacji rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech oddziałów żłobkowych, z czego do dwóch jako placówek drugiego i trzeciego wyboru.
 3. Żłobek wybrany na pozycji pierwszej nazywany jest żłobkiem pierwszego wyboru.
 4. W wyjątkowych sytuacjach Rodzic może złożyć Wniosek o przyjęcie dziecka tylko w wersji papierowej na druku pobranym  w żłobku, w takim przypadku dane zostaną wprowadzone do systemu przez żłobek pierwszego wyboru.
 5. Rodzice dziecka, które uczęszczało w roku poprzednim do żłobka, pisemnie potwierdzają wolę o kontynuowaniu   nauki w dotychczasowym żłobku.
 6. Dziecko, które uczęszczało w roku poprzednim do żłobka, a jego rodzice na kolejny rok zdecydują się na zmianę żłobka, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane pierwszy raz. Należy pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do żłobka, miejsce w dotychczasowym żłobku nie jest dla niego zarezerwowane.
 7. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 8. Wypełniony wniosek: podpisują   rodzice /prawni opiekunowie /dziecka,
 • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
 • sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku                         z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku, następuje w żłobku pierwszego wyboru.

WERYFIKACJA WNIOSKÓW

4.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobka przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego  Żłobka „Radosny Zakątek”. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 • sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym oraz wydanie rodzicowi potwierdzenia przyjęcia wniosku
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych                  i nieprzyjętych
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka w oparciu o:

1) kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria ustawowe,

2) kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria samorządowe,

3) w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego żłobka, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje komisja rekrutacyjna z wykorzystaniem funkcjonalności elektronicznego systemu rekrutacji.

 1. Rodzice/prawni opiekunowie/ dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w żłobku, w którym dziecko zostało zakwalifikowane. Niezłożenie ww. oświadczenia w terminie określonym w harmonogramie naboru oznacza rezygnację z miejsca w danym żłobku.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

5.

Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora żłobka odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora żłobka służy skarga do sądu administracyjnego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.

 1. Dane osobowe oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z pobytu w żłobku.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora żłobka została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do żłobka decyzją dyrektora, w miarę wolnych miejsc.

Dyrektor Miejskiego Żłobka „Radosny Zakątek” w Jarosławiu.